Om Salong SpK
Varmt välkommen till Salong SpK!

SpK står för Salus per Karen som betyder Hälsa genom Karen på latin och det är precis det som är SpKs fokus, att få er att känna er fräscha och välmående efter att ni varit på behandling hos oss.

Jag som äger och arbetar på Salong SpK heter Karen Silvén är auktoriserad hudterapeut, utbildad på Elisabethskolan i Stockholm, The Swedish Skincare Academy.

– Medlem i SHR, Sveriges Hudterapeuters Riksförbund.

– Innehar Gesällbrev.

– SpK innehar patientförsäkring

Efter slutförd utbildning har jag vidareutbildat mig inom:

– Microneedling, Dermapen hos MMSkincare

– Spraytan hos Vita Liberata

– Hårborttagning hos Wax Logic

– Maria Åkerbergs produkter hos Dermanord

– Microblading 3D, PhiBrows, på Phi Academy

– Yumi Lashes hos Yumi Lashes

– Mesoestetics kemiska peelingar hos Mesoestetic

Spk är även återförsäljare av Maria Åkerbergs och Mesoestetics produkter.

Varmt välkommen till salong SpK!

GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Salus per Karen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till
oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs
för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse
att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Salus per Karen och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Salus per Karens
verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Salus per Karen om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa
behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är
tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är
Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.